E-dziennik
Historia wpisów
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa

Załącznik do zapytania ofertowego – OBIADY

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

Ul. Główna 20, Jaczów

67-200 Głogów

 

 

 

 

 

 

OFERTA WYKONANIA

Wykonawca ………..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(adres, nr faksu, nr telefonu, e-mail)

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe składam swoją ofertę na zadanie pn.:

 

„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jerzmanowa w terminie od września do grudnia 2017 roku.”

 

Cena oferty netto …………… (słownie:………………………………………………….…………….)

Cena oferty brutto ……………. (słownie:………………………….…………………………………….)

Cena brutto ……… i netto …… za jeden posiłek dla jednego dziecka (w tym wsad do kotła: 3,30 PLN)

Termin wykonania zamówienia: od 05.09.2017 do 22.12.2017 roku.

Jednocześnie oświadczam, że:

 1. Posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
 2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn wymienionych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 4. Przedstawiona cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie pochodne związane z obciążeniami i nie zostanie ona zmieniona w przypadku zmiany mojego statutu na rynku pracy.                                                                                                                                   ……………………………………..
 5.                                                                                                                                     (podpis osoby upoważnionej)

………………………………….

(miejscowość, data)

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

UMOWA ZP/…/…/2017

 

 

Zawarta w dniu ……………. 2017 roku w Jerzmanowej pomiędzy Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza, 67-200 Jaczów, ul. Główna 20, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wiolettę Olejnik – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, przy udziale Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, Marioli Tuz,

 

a

…………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą ul. ………………………………………… …………………….………………………….., reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego.

 • 1
 1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie ze Specyfikacją Zapytania Ofertowego i ofertą oraz do ich wykonywania w zakresie następującego działania:
 2. a) przygotowania i dowozu posiłków w szacowanej liczbie ogółem 15 600 szt., w tym:
  • poniedziałek: zupa na wywarze mięsno – warzywnym (300 ml) + pieczywo (50g) + jogurt + owoc;
  • wtorek: drugie danie „mięsne” (wołowina, drób, mięso wieprzowe – 100 g) + surówka (100 g) + ziemniaki ( zamiennie: ryż, makaron, kasza – 200 g) + napój (200 ml);
  • środa: drugie danie „mięsne” (wołowina, drób, mięso wieprzowe – 100 g) + surówka (100 g) + ziemniaki ( zamiennie: ryż, makaron, kasza – 200 g) + napój (200 ml);
  • czwartek: drugie danie „mięsne” (wołowina, drób, mięso wieprzowe – 100 g) + surówka (100 g) + ziemniaki ( zamiennie: ryż, makaron, kasza – 200 g) + napój (200 ml);
  • piątek: danie drugie „bezmięsne” (np. naleśniki, pierogi, pyzy, placki – 300 g) lub (ryba 100g + ziemniaki 100g) + owoc lub surówka warzywna (100 g) + napój (200 ml);

uczniom i innym uprawnionym osobom korzystającym ze stołówek w następujących placówkach:

1)         Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, ul. Główna 20 i budynek II              w Jerzmanowej, ul. Głogowska 19A,

2)         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, ul. Głogowska 19.

Posiłki powinny być dostarczane do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, budynek w Jerzmanowej, ul. Głogowska 19A w opakowaniach jednorazowego użytku, Wykonawca musi zapewnić naczynia jednorazowe (talerze, sztućce, kubki), a do budynku w Jaczowie i do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w termosach;

 1. b) dowozu obiadów pojazdem spełniającym wszelkie prawne normy – dopuszczonym do przewożenia posiłków;
 2. c) terminowego dostarczania posiłków tj. w godzinach od 10:00 do 10:30 do stołówek poszczególnych szkół;
 3. d) utrzymania odpowiedniej temperatury dla dostarczanych posiłków zgodnie z obowiązującymi normami;
 4. e) przedstawiania tygodniowego jadłospisu określającego skład posiłku, alergeny, kaloryczność i gramaturę,
 5. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe i ilościowe:
 • jadłospis dwudekadowy powinien być urozmaicony; rodzaj drugiego dania nie może powtarzać się w dekadzie;
 • w tygodniu powinien być dostarczany 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (wołowina, drób, mięso wieprzowe), 1 raz zupa i 1 raz danie jarskie lub rybne;
 • danie z mięsa mielonego 2 razy w miesiącu (kotlet mielony, befsztyk, zrazy);
 • raz w miesiącu, jako drugie danie powinny być naleśniki z serem lub racuchy;
 • przynajmniej raz na dwa tygodnie drugie danie z rybą morską (dorsz, mintaj, morszczuk, sola, łosoś); zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet);
 • potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających;
 • w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, rzadziej smażone; mięso powinno być miękkie;
 • do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
 • zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością śmietany (te, które wymagają śmietany);
 • zalecane jest różnicowanie smaku sosów;
 • ważna jest estetyka potraw i posiłków.
 • zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat) zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności. Obiady muszą być przygotowywane z nieprzetworzonego wcześniej mięsa, surowych warzyw (sezonowo w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywno-owocowych).

Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree).

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości zamówienia w okresie realizacji umowy.
 2. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia telefonicznie lub e-mailem.
 3. Wykonawca winien przygotowywać posiłki zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, normami na składniki pokarmowe i produkty spożywcze dla dzieci i młodzieży.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli przez osoby wyznaczone przez Dyrektorów poszczególnych szkół w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zgodności przestrzegania zasad wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny oraz przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stanu higienicznego pracownika cateringu oraz samochodu.
 • 2
 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejsza umową począwszy od dnia 05 września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki – w godzinach od 10:00 do 10:30.
 2. W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy obiadów o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • 3
  1. Tytułem zapłaty za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za jeden posiłek w kwocie ……….. PLN brutto, (słownie: …………………………………………………………………………………………………….) w tym 8 % VAT.
 1. Cena jednostkowa brutto za jeden posiłek obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że surowcowy uśredniony tzw. „wsad do kotła” umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu jednodaniowego z uwzględnieniem wymienionych wymogów dotyczących min. kaloryczności i różnorodności posiłków wynosi: 3,30 zł brutto.
 3. Zapłata za wykonanie zamówienia będzie następować w rozliczeniu miesięcznym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy – Nr ……………………………………………………………, w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury zawierającej ilość dostarczonych posiłków, przy czym Wykonawca będzie rozliczał się z każdą szkołą osobno, tzn. będzie wystawiał fakturę za dostarczone obiady w danym miesiącu na każdą szkołę.
 1. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie miesięczna ewidencja ilości wydanych / odebranych posiłków.
 2. Ewidencję ilości wydanych / odebranych posiłków sporządza Wykonawca wg załącznika nr 1 do umowy, będącego jej integralną częścią i przedkłada ją dyrektorowi szkoły lub osobom upoważnionym przez dyrektora, do podpisu w każdym dniu dostawy.
 3. Po zakończeniu miesiąca Wykonawca przedkłada oryginał ewidencji wraz z fakturą /rachunkiem Zamawiającemu.
 4. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej brutto.
 5. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał odszkodowania z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych posiłków.
 6. Zamawiający opłaci fakturę na wskazane przez Wykonawcę konto. W przypadku zastrzeżeń, co do faktycznej ilości dostarczonych posiłków zapłata zostanie dokonana dopiero po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.
 7. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi odrębną fakturę VAT dla każdej jednostki w brzmieniu:

 

Lp. Nabywca Odbiorca
2. Gmina Jerzmanowa                                    

ul. Lipowa 4

67-222 Jerzmanowa

NIP 693-19-40-524

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

ul. Głogowska 19

67-222 Jerzmanowa

3. Gmina Jerzmanowa                                    

ul. Lipowa 4

67-222 Jerzmanowa

NIP 693-19-40-524

Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

ul. Główna 20,

67-200 Głogów

       

 • 4

Wykonawca zapewnia transport posiłków do siedziby Zamawiającego, tj. do stołówek poszczególnych szkół.

 • 5

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru resztek i odpadów pokonsumpcyjnych.

 

 • 6
 1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.
 2. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami Zapytania Ofertowego lub z innych źródeł.

 

 • 7

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa o Zamówieniach Publicznych w następujących przypadkach:

1) stwierdzenia naruszenia § 1 niniejszej umowy,

2) naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

3) decyzji Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów państwowych uniemożliwiających dostawy, produkcję dań gorących i przewozu posiłków.

 

 • 8
 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.
 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych – w wys. 500 zł w każdym stwierdzonym przypadku,

2) opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do rozkładu czasu dostarczania posiłków – 100 zł za każdą godzinę spóźnienia;

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7. niniejszej umowy – 5% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.

 1. Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 2. przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.
 • 9
 1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez obie strony za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca.
 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 3. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 • 10
 1. Poza przypadkami, o których mowa w § 9 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)    Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

 1. a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 2. b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 3. c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2 ) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

 1. a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe.
 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
 3. Postanowienie § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia.
 • 11

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania z tym, że świadczenie usług rozpocznie się od 05 września 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo wolnych od nauki.

 

 • 12

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

 • 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 • 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

 

 

…………………………………..                                         …………………………………………

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy

Ewidencja wydanych posiłków

za okres od ………… 20…..r. do ………… 20……r.

 

Lp. Data wydania posiłków Dzienna ilość

wydanych /przyjętych

posiłków

Podpis

wydającego

posiłki

Podpis dyrektora lub osoby upoważnionej  

UWAGI

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
   

Razem

 

….…. szt.

 

…….. szt.

 

 

 

 

Filtr tematów
Nadchodzące wydarzenia
[eventlist limit="5" end="+1 Month" ]
village naked dance hqindiantube.net girls with braces
tamana xnxx indian-fuck.mobi www.kannadasexstories.com
beena antony topindian.pro xpxx
tamilstar pornhauz.com girl friend sex
papu mob com analpornstars.info tamilpornvideos
sheena shahabadi hot indianpornfans.pro xnxxcom hd
xvideo indian tryporn.net wwxxvideo com
hot tamil mms xxxindiantv.info mallu nurse hot
b grade uncensored movie primeindianporn.pro indian porn list
voglioporno tryporno.net animal mms
sex video nangi onlyhardporn.mobi gujrati film song free download
free indian mms clip pornstarsporn.info xxx indian sexy videos
xxx marthi video xxx-tube-list.net www.antarvasan.com
sexmove.com pornwap.pro tamil sex download
free desiblog.com fuckswille.net mysore cinema